Polityka prywatności

INFORMACJE  DOTYCZACE  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe  są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest :

CZAJKA PRODUCENT DRZWI I MEBLI SP. Z O.O , wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000498169, z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, NIP 874-17-76-755, REGON 341541708

 • Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej : info@czajkadrzwi.pl;

telefonicznie: 89 644-11-35; pisemnie na adres: 14-200 Iława ul. Poprzeczna 9/11,

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach :

 • zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług (Konto klienta) lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Państwa dane przetwarzamy w celu prowadzenia Państwa Konta, abyście mogli korzystać z funkcjonalności, które oferujemy, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.
 • Zawarcia i realizacji umowy zawartej w naszym sklepie internetowym
 • Obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożą Państwo taką reklamację
 • Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług 

 

Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych ( art.6 ust. 1 lit c.) RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w następujących celach wskazanych poniżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi
 • Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich
 • Przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych, oraz w celu zapewnienia zasady rozliczalności wynikającej z przepisów prawa

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit.a )

4. Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim które zapewniają usługi ubezpieczeniowe i kurierskie. Możemy także przekazać Państwa dane osobowe  organom publicznym w ramach prowadzonych przez nie postępowań (np. policja, prokuratura, sąd).

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w następujących celach:

 • Dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • Statystycznych i archiwizacyjnych
 • Maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

7. Przysługujące Państwu prawa:

 • prawo do sprostowania danych
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa

 • Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Państwa zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta  (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług).

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

9. Przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta i składaniu zamówień  w Naszym Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

10. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

 • Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.