Page 2 - Katalog stolarki drzwiowej 2017 | Czajka Drzwi
P. 2

NASZE CERTYFIKATY   Szanowni Państwo !
            Jesteśmy z Państwem od 1988 roku, a naszym celem nadrzędnym jest zadowolenie
          wszystkich Klientów z użytkowania naszych produktów. Wykwalifikowana załoga, zmoder-
          nizowany park maszynowy oraz nabyte doświadczenie pozwalają nam zaoferować Państwu
          produkty spełniające najwyższe standardy. Poprzez ciągły rozwój wzbogacamy najnowszą
          ofertę o idące z duchem czasu rozwiązania designerskie i technologiczne.
            Naszym podstawowym produktem są nadal drzwi sosnowe, które od lat wykonywane są
          z najwyższej jakości klejonki powstałej z wyselekcjonowanego surowca sosnowego. Celem
          uszlachetnienia, ramiaki skrzydeł są obłogowane. Kolejnym charakterystycznym produktem
          są drzwi fornirowane dębowe oraz jesionowe. Konstrukcja tych drzwi wykonana jest z naj-
          wyższej jakości klejonki sosnowej z doklejkami z litego drewna dębowego lub jesionowego.
          Najczęściej drzwi te wykonywane są w wersji bezprzylgowej, z ukrytymi, regulowanymi za-
          wiasami 3D, co znacznie podwyższa estetykę i komfort w ich użytkowaniu. Drzwi fornirowa-
          ne wyjątkowo pięknie komponują się z wnętrzem nadając mu niepowtarzalny i szlachetny
          charakter.
            Nasza oferta to także drzwi wejściowe wewnętrzne. Wypełnione pianką termoizolacyj-
          ną spełniają wymagania najbardziej wymagających Klientów. Wyszliśmy naprzeciw obec-
          nym trendom i oferujemy Państwu drzwi szczotkowane oraz drzwi płaskie, które cieszą się
          dużym zainteresowaniem. Doskonale komponują się z wnętrzami mieszkalnymi jak i inwe-
          stycjami.
            Nierozłącznie w naszej ofercie dostępne są futryny stałe i regulowane, listwy wykończe-
          niowe ,opaski maskujące, korony, parapety, stopnie schodowe... Nasze wyroby dostępne są
          w wersji surowej, lakierowanej oraz olejowoskowanej. Wykończenie proponujemy kolorami
          lazurowymi lub kryjącymi. Do podstawowej palety kolorów dołączyliśmy wybarwienia paty-
          nowane, w odcieniu brązowym oraz białym. W połączeniu z bogatym wzornictwem daje to
          niepowtarzalny efekt.
            Nowością w ofercie 2017 są drzwi z serii KOMFORT, z szeroką listwą ozdobną, umiesz-
          czoną dookoła kasety oraz na jej płaszczyźnie. Opracowaliśmy wzory listew nawiązujące do
          stylu klasycznego oraz stylu retro. Ich szerokość i kształt sprawia, że są niezwykle efektow-
          ne i wyjątkowe.
            Po raz pierwszy mamy w ofercie drzwi drewniane przeciwpożarowe o odporności ognio-
          wej EI 30, EI 60 wykonywane na bazie płyty HALSPAN. Drzwi tego typu uszlachetniamy na-
          turalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową. W standardzie montujemy uszczelki pęcz-
          niejące i akustyczne. W komplecie z futryną drewnianą stanowią zestaw a ich parametry
          odpowiadają wymaganiom w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz
          budynków zamieszkania zbiorowego.
            Różnorodność, bogactwo wzorów, szeroka paleta kolorów to nasze atuty. Liczymy, że
          produkowane przez nas wyroby o najwyższej jakości w pełni zaspokoją potrzeby Klientów
          pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Proponujemy korzystne warunki współ-
          pracy : wysokie upusty cenowe, dogodne terminy płatności, krótkie terminy realizacji.

                                                Zapraszamy do współpracy.

          Seria: APROBATY TECHNICZNE

                           Egzemplarz archiwalny

          APROBATA TECHNICZNA ITB
              AT-15-6103/2013

             Na podstawie rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
          aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (DzU Nr

          249, poz. 2497), w wyniku post powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
          Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

                            PRODUCENTÓW
              wymienionych na stronach 2 ÷ 4 niniejszego dokumentu

          stwierdza si przydatno do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw :

          DREWNIANE DRZWI WEWN TRZNE WEJ CIOWE SYSTEMU

                   HALSPAN

          w zakresie i na zasadach okre lonych w Za czniku, który stanowi integraln cz niniejszej
          Aprobaty Technicznej ITB.

          Termin wa no ci:                         DYREKTOR
          29 marca 2018 r.                             z up.

          Za cznik:                            Zast pca Dyrektora
          Postanowienia ogólne i techniczne             ds. Wspó pracy z Gospodark

                                            Marek Kapro

                                 Warszawa, 29 marca 2013 r.

          Aptobata Techniczna ITB AT-15-6103/2013 jest nowelizacj Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6103/2010. Dokument
          Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6103/2013 zawiera 68 stron. Tekst tego dokumentu mo na kopiowa tylko w ca o ci.
          Publikowanie lub upowszechnianie w ka dej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
          uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
   1   2   3   4   5   6   7